O NÁS

Spoločnosť ENERGODATA s.r.o. Košice, bola založená v roku 1992, pričom bola určená základná stratégia jej vzniku, existencie a zabezpečenia konkurencieschopnosti.

 

Spoločnosť vznikla ako súčasť kapitálovo prepojených spoločností skupiny:

 • ENERGODATA, spol. s r.o., Žilina.
 • INCOS a.s. Žilina.
 • ENERGODATA s.r.o. Košice.

ZÁKLADNÁ MYŠLIENKA PRI VZNIKU

Zabezpečiť realizáciu aplikácii v oblasti automatizačnej a informačnej techniky na báze svojich, t.j. slovenských produktov, vyrábaných na základe vlastného výskumu a vývoja, s využitím najmodernejšej svetovej súčiastkovej základne.

Po rozpade viacerých inžinierskych, výrobných, projekčných a montážnych spoločností na začiatku 90-tych rokov skupina „dala dohromady“ špičkových odborníkov z oblasti výpočtovej techniky. Automatizácie, energetiky, projekcie a montáže.

Základným  zameraním bol vlastný vývoj a výroba HW a SW produktov pre riadiace a informačné systémy, so špeciálnym zameraním na elektroenergetickú, t.j. elektrické stanice od NN (400 V) a VN (6-35 kV), až po VVN a ZVN (110, 220 a 400 kV) a riadiace energetické dispečing.

 

Spoločnosť ENERGODATA s.r.o. Košice v skupine zabezpečovala nasledovné činnosti:

 • Predprojektová a projektová príprava riadiacich systémov a elektroenergetických stavieb
 • výroba a montážna činnosť
  • Výroba rozvádzačov
  • Elektromontážne práce na stavbách (elektrických staniciach)
 • Kompletačná činnosť a projektový manažment
  • Koordinácia prípravy a realizácie s ostatnými stranami zúčastnenými na realizácii stavby (dodávatelia súvisiacich časti stavby s oprávnenými organizáciami a úradmi vrátane prípadnej prípravy stavebného konania
  • Prejedávanie prípravy a realizácie stavby s oprávnenými organizáciami a úradmi vrátane prípadnej prípravy stavebného konania
  • Príprava a realizácia predkomplexných a komplexných skúšok, uvedenie do prevádzky a 1. úradná skúška

 

Okrem vyššie uvedených činností spojených s produktami riadiacich a informačných systémov skupiny so spoločnosti Energodata s.r.o. Košice v rámci diverzifikácie portfólia zamerala aj na:

 • Priemyselné elektrické rozvody NN a VN v technologických prevádzkach
 • Komunikačné systémy
 • Automatizácia priemyselných prevádzok
 • Komplexné projektové dokumentácie elektrických staníc vn, vvn vrátane inžinierskej činnosti (územné konanie, stavebné konanie, majetkoprávne vyrovnanie...)
 • V posledných rokoch sa spoločnosť orientovala aj na obnoviteľné zdroje elektrickej energie (najmä fotovoltické systémy) a práce v oblasti optimalizácie spotreby energie – energetický manažment

 

Pre projekčnú činnosť má spoločnosť ENERGODATA s.r.o. Košice dcérsku spoločnosť ELEKTROPROJEKT, spol. s r.o., Košice.

V roku 2001, vzhľadom na nástup veľkých svetových dodávateľov riadiacich a informačných systémov pre energetiku na trh v SR, bolo rozhodnuté o reorganizácii našej skupiny spoločností.

Pre zachovanie kontinuity, najmä špeciálnych inžinierskych činnosti v oblasti HW a SW riadiacich systémov u našich dovtedajších zákazníkov, došlo k akvizícii uvedených špecialistov zo spoločnosti ENERGODATA, spol. s r.o. Žilina, INCOS a.s., Žilina a čiastočne aj zo spoločnosti ENERGODATA s.r.o. Košice do spoločnosti ABB Elektro, s.r.o., Bratislava.

Vlastná produkcia HW a SW riadiacich systémov pre energetiku bola v skupine utlmená  a postupne ukončená.

 

SÚČASNOSŤ

Energodata s.r.o. Košice a jej dcérska spoločnosť ELEKTROPROJEKT spol. s r.o. Košice pôsobí od roku 2001 samostatne. Profiluje sa ako montážno – projekčná spoločnosť, ktorá poskytuje aj konzultačno-poradenské činnosti.

Našim zákazníkom poskytujeme komplexne služby. Našim cieľom je stále napredovať a poskytovať moderné služby a technológie s ohľadom na rýchlo meniaci sa svet v oblasti elektrotechniky, komunikácie a riadenia. 

  

 

 

Vyššie uvedené činnosti firma vykonáva na základe nižšie uvedených oprávnení:

 • Autorizačné osvedčenie reg.č. 2678*Z*5-3,6 (Ing. Andrej Kmec st.), vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Bratislava – „autorizovaný stavebný inžinier“ v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia, Výrobné technologické zariadenia;
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 1324/3/2007 - EZ-P-E1.0-A (Ing. Andrej Kmec st.) Projektant – elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E1 – zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov;
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 1325/3/2007 – EZ-P-E2-A (Ing. Slavomír Karabinoš) Projektant – elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov;
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 1323/3/2007 – EZ-P-E2-A (Ing. Andrej Kmec) Projektant – elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov;
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 1328/3/2007 – EZ-P-E2-A (Ing. Milan Mihalov) Projektant – elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov;
 • Osvedčenie ev.č. 03649*33 (Ing. Andrej Kmec st.) o vykonaní odbornej skúšky, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Bratislava pre činnosť „stavbyvedúci“, s odborným zameraním: technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia;
 • Oprávnenie 204/3/2007 EZ –V-E4.1 A, vydané Technickou inšpekciou a.s Bratislava na činnosť: Výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E4.1 – zariadenia s napätím do 1000V;
 • Oprávnenie 205/3/2007 EZ –S,O-E1, E1.1, E4.0 A,B vydané Technickou inšpekciou a.s Bratislava na činnosť: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava, údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu, E1 – zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, E1.1 – zariadenia s napätím do 52kV vrátane bleskozvodov, E4.0 – elektrické stroje;
 • Certifikát číslo Q0094 – 2 o zavedení a používaní systému kvality podľa požiadavky normy ISO 9001:2009
 • Osvedčenia pracovníkov o vykonaní skúšky podľa vyhlášky 718/2002 Z.z. a vyhlášky 51/1978 Z.z. pre objekty tr. C.
 • Osvedčenie č. 12324(Ing. Roman Lászlo) o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 128/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci
 • Osvedčenie č. 12321 (Ing. Milan Mihalov) o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 128/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci
 • Oprávnenia pre projekčné práce pre elektro časť dopravných stavieb:
  • E1 Elektrické rozvodné zariadenia železničných dráh a elektrické stanice železničných dráh bez obmedzenia napätia
  • E2 Elektrické siete železničných dráh a elektrické rozvody železničných dráh do 1000V AC a 1500V DC
  • E3 Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh
  • E11 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

 

OBCHODNÍ PARTNERI

KONTAKT

ENERGODATA s.r.o. Košice
Jantárová 30
040 01 Košice
Telefón:
ENERGODATA s.r.o. Košice
Jantárová 30
040 01 Košice
Telefón:
Napíšte nám