Dodávka a elektromontáže

  

FINÁLNE DODÁVKY ELEKTRO ČASTI

 V tomto segmente vykonávame:

 • Kompletnú dodávku elektro časti stavieb resp. dodávku v zmluvne dohodnutom rozsahu:
 • Dodávka je vykonávaná podľa projektovej dokumentácie objednávateľa alebo súčasťou dodávky je aj realizačná projektová dokumentácia podľa zadania – požiadavky objednávateľa
 • Dodávky a práce sú vykonávané v rozsahu:
  • Prípravný a realizačný manažment stavby
  • Plán BOZP a výkon funkcie koordinátora bezpečnosti
  • Dodávky zariadení
  • Montáž zariadení
  • Koordinácia s ostatnými účastníkmi stavby:
   • Stavebný dodávateľ
   • Dodávateľ technológie
   • Existujúce prevádzky (pri rekonštrukciách)
  • Individuálne skúšky
  • Predkomplexné a komplexné skúšky
  • Uvedenie do prevádzky a komplexný chod
  • Odborná prehliadka a odborná skúška
  • Prvá úradná skúška
  • Dokumentácia stavu po montáži
  • Podpora pri kolaudácii stavby.

  

 

RIADIACE SYSTÉMY A SYSTÉMY ELEKTRICKÝCH OCHRÁN

  V tomto segmente sa jedná o nasledovné práce/služby:

 • Výroba rozvádzača podstaníc a centrál riadiacich a informačných systémov
 • Výroba rozvádzačov digitálnych elektrických ochrán
 • Montáž rozvádzačov v elektrických staniciach resp. iných riadených objektoch
 • Inštalácia:
  • Vstupno – výstupnej kabeláže,
  • meracej kabeláže,
  • napájacej kabeláže,
  • komunikačnej kabeláže pre systém ochrán a riadenia.
 • V prípade inštalácie do existujúcich el. staníc sú predmetom prác aj rekonštrukcie pôvodných obvodov a systémov pre vytvorenie potrebných vstupno výstupných rozhraní potrebných pre pripojenie nových systémov riadenia a ochrán.

Aplikované boli riadiace a ochranné systémy:

 • Z pôvodnej produkcie skupiny Energodata
 • Z produkcie firmy ABB
 • Z produkcie firmy Siemens
 • Z produkcie firmy SAT

Práce sú vykonávané podľa projektov objednávateľa alebo podľa vlastných projektov Energodata.

Práce predstavujú komplexnú dodávku a montáž až po individuálne pomontážne skúšky. Po týchto skúškach vykonajú SW parametrizáciu systémov špecialisti výrobcu aplikovaných systémov

Následne sú vykonané komplexné skúšky, odborná prehliadka a odborná skúška vrátane 1. úradnej skúšky.

 

Diaľkové riadenie elektrárne zo Slovenského energetického dispečingu (SED) Žilina

V tomto segmente sa jedná o diaľkové riadenie výkonu jednotlivých elektrárni v on-line režime z pracoviska SED Žilina.

Terminál prenáša z každého zdroja elektrickej energie (bloku) dáta na dispečing SEPS a.s. (SED Žilina) a umožňuje on-line regulácie parametrov zdroja z dispečingu (činný výkon, jalový výkon, napätie) podľa potrieb elektrizačnej sústavy.   

V každej pripojenej elektrárni resp. inom zdroji elektrickej energie je inštalovaný Terminál Automatizovaného systému dispečerského riadenia (T-ASDR).

Terminály boli pôvodne postavené na HW produktoch skupiny ENERGODATA (inštalácie v rokoch 1996-2002). V poslednom období boli pôvodné terminály rekonštruované na báze HW významných svetových výrobcov počítačovej techniky. 

Funkčnosť T-ASDR je tvorená vlastným SW systémom partnerskej spoločnosti Energodata spol. s r.o. Žilina, ktorá je nositeľom týchto služieb a dodávok.

Spoločnosť Energodata s.r.o. Košice pre tieto stavby vykonáva:

 • spracovanie projektovej dokumentácie,
 • výroba rozvádzačov T-ASDR,
 • Montáž v jednotlivých elektrárňach,
 • Technickú podporu pri skúškach a uvádzaní do prevádzky.

 

DISPEČERSKÉ RIADIACE PRACOVISKÁ - DISPEČERSKÉ STOLY

Spoločnosť Energodata s.r.o. Košice má dlhoročné skúsenosti s navrhovaním a dodávkou dispečerských pracovísk. Realizované boli najmä dispečerské riadiace pracoviská pre riadenie energetických systémov a zariadení. Aplikácie sú možné aj pre dispečerské pracoviská iných systémov a technológii (napr. vodárenské systémy komunikačné centrá, dopravné systémy a iné)

 

Služba je poskytovaná v rozsahu:

 • Systémový návrh interiéru dispečerského pracoviska
  • Ergonómia pracoviska
  • Hluková štúdia – protihlukové opatrenia
  • Inteligentný osvetľovací systém
  • Zapracovanie vybraných HW prostriedkov dispečerského  systému  d interiéru  pracoviská
   • Dispečerské tablo
   • Dispečerské stoly
   • Ostatné zariadenia disp. sály.
  • Návrh klimatizácie pre technológiu aj pre personál disp. sály
  • Návrh projektu inštalácie technológie dispečerského pracoviska:
   • Inštalácia HW disp. systému
   • Inštalácia vizualizačných a manipulačných pracovísk
   • Inštalácia komunikačného systému
   • Inštalácia systému zabezpečeného napájania
   • Inštalácia osvetľovacieho systému
   • Inštalácia klimatizačného systému

 V projekte inštalácie je zapracovaný objednávateľom vybraný HW dispečerského riadiaceho systému ale tento systém navrhne Energodata podľa funkčných požiadaviek objednávateľa.

 • Pracovisko nové alebo rekonštruované

Dispečerské pracoviská môžu byť riešené ako nové stavby alebo rekonštrukcie – upgrade existujúcich dispečerský pracovísk. V prípade rekonštrukcie je súčasťou služby aj riešenie dočasného prevádzkového režimu dispečerského pracoviska počas rekonštrukcie.

 

Práce a dodávky pre dispečerské riadiace pracoviská:

 • Dispečerské stoly

Energodata navrhuje a dodáva dispečerské stoly v dvoch základných variantoch:

 • pevné dispečerské stoly,
 • nastaviteľné dispečerské stoly
  • Nastaviteľná je výška jednej spoločnej plochy stola
  • Samotne nastaviteľná výška dvoch plôch stolu:
   • Pracovná plocha
   • Plocha pre monitory
  • Šírka stola do 3 m

Vyhotovenie stola je možné prispôsobiť požiadavke objednávateľa vrátane farebného vyhotovenia.

 

 

VÝROBA ROZVÁDZAČOV NN

VÝROBA ROZVÁDZAČOV RIADIACICH SYSTÉMOV

 Spoločnosť Energodata s.r.o. Košice vyrába a dodáva rozvádzače v rozsahu:

 • Rozvádzače NN do 0,4 kV

Rozvádzače sú vyrobené podľa dokumentácie objednávateľa s použitím technických prostriedkov podľa požiadaviek objednávateľa.

Používané sú technické prostriedky výrobcov: ABB, OEZ, SIEMENS, SCHRACK, RITTAL, ELSTEP, Schneider.

 

 

OSVETĽOVACIE SYSTÉMY

 • Návrh projektu osvetlenia (svetlotechnický výpočet) podľa požiadaviek objednávateľa a platných požiadaviek noriem a ostatných predpisov
 • Návrh – projekt elektroinštalácie

Dodávka a montáž systému osvetlenia:

 • Aplikujeme osvetľovacie telesá na báze:
  • LED
  • žiarivkové
  • úsporné s rôznou možnosťou regulácie a inteligencie
  • osvetlenie priemyselných priestorov
  • vonkajšie osvetlenie priemyselných areálov

 

 • Špeciálne osvetľovacie systémy:
  • biodynamický systém osvetlenia z reguláciou intenzity a teploty farby svetla (škála od studenej po teplu bielu), s možnosťou nastavenia rôznych režimov prevádzky s ovládaním s pomocou čipových kariet. Daný systém je používaný hlavne pre dispečerské pracoviská s 24 hodinovou prevádzkou, pre navodenie optimálnych pracovných podmienok a imitáciu svetelných pomerov prirodzeného denného svetla.